Almene bestemmelser af Leje og brug

Formålet med Mårslet Borgerhus er at opretholde en bygning med praktiske og hyggelige lokaler til brug for egnens befolkning til sammenkomster af forskellig art.

Både af hensyn til Borgerhuset og befolkningen – ikke mindst husets nære naboer – er det nødvendigt, at arrangementer afholdes på en ordentlig og hensynsfuld måde.

Udlejning og udlån af Borgerhus varetages af Mårslet Borgerhus bestyrelse, som har fastlagt følgende regler for leje og brug:

Generelt

1.1 Borgerhuset udlejes til offentlige arrangementer og sammenkomster, samt til afholdelse af private fester og lignende.

1.2 Leje af Borgerhuset omfatter alene bygningen.

1.3 Lejer må ikke foretage videreudlejning.

1.4 Arrangementer må maximalt have 60 deltagere iflg. brandtilsynet.

1.5 Vi udlejer som udgangspunkt ikke til ungdomsfester (f.eks.18 års fødselsdage, svendegilder o.lign) da vi har for mange udgifter forbundet hermed. Forudsat der er forventet modne ansvarlige på min 25 år og derover som påtager sig lejemålet og det overordnet ansvar, kan der i særlige og tydelig tale, gives dispensation for dette.

1.6 I tilfælde af, Mårslet Borgerhus er lejet under falske forudsætninger, kan lejemålet opsiges med øjeblikkelig virkning. Indbetalt depositum og eventuel leje tilfalder Mårslet Borgerhus og vi dækker ikke eventuelle omkostninger til nyt lejemål andet sted.

Lejeaftale 2.1 Betaling af depositum og leje sker ved booking periodens start.

 2.2 Annullerer lejer aftalen inden 3 måneder fra lejeperiodens start betales lejen tilbage, mens der ved senere annullering sker tilbagebetaling af depositum.

Leje

3.1 For leje i weekends, dvs. fredage, lørdage og søndage betales kr. 2.650 kr samt helligdage kr. 1.000 kr. forudsat medlemsskab.

 3.2 Depositum udgør kr. 2.000 ved samtlige udlejninger. I forbindelse med weekendleje kan tilkøbes ekstra timer for kr. 150,- pr. time eller kr. 1.000,- pr. ekstra døgn.

Lejeperiode 4.1 Ved leje på hverdage og helligdage aftales lejeperiodens varighed i hvert enkelt tilfælde.

4.2 Ved weekendleje løber lejeperioden fra fredag kl. 16 til søndag kl. 15 medmindre andet er angivet.

Ordensregler 5.1 Opstilling af telte, og lignende må ikke finde sted på udendørs arealer.

5.2 Omkringboende må ikke generes af støj fra arrangementer, som afholdes efter kl.2.00 på fredage og lørdage, samt dage før helligdage.

5.3 På øvrige dage må omkringboende ikke generes af støj fra arrangementer efter kl. 23.00

5.4 Efter ovennævnte tidspunkter skal vinduer holdes lukkede, musik være dæmpet tilstrækkeligt og deltagere i arrangementet undgå unødig støj og færdsel ved bygningen indtil tidligst kl. 8.00 den følgende dag.

5.5 Affyring af fyrværkeri og lignende må ikke finde sted i forbindelse med arrangementer, medmindre det er på lovgivnings tilladte dage. A

5.6 Bygning, inventar og udendørs arealer skal efterlades i samme stand som modtaget ved lejeperiodens begyndelse.

5.7 Bygningens udendørs arealer og øvrige omgivelser skal holdes ryddede. Eventuelt affald og lignende, som er henkastet eller efterladt af deltagere i arrangementer, skal være fjernet senest ved lejemålets ophør.

5.8 Udlejer kan helt eller delvist inddrage indbetalt depositum ved lejers tilsidesættelse af disse regler eller udlejers anvisninger i øvrigt.

Afvigelser

6.1 Afvigelse fra disse regler må alene ske efter beslutning truffet af bestyrelsen. Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus April 2019